Mạng xã hội

Danh mục này nói về những mối nguy hiểm trên mạng xã hội mà trẻ em từng phải đối mặt khi sử dụng điện thoại di động và PC. Nó bao gồm các mối nguy hiểm trên mạng xã hội, bắt nạt trên mạng, môi trường kỹ thuật số siêu tình dục hóa, việc làm đĩ, bóc lột tình dục, mối nguy hiểm của các ứng dụng nhắn tin xã hội đối với trẻ em và mọi hoạt động trên mạng xã hội đều gây hại cho trẻ em.